ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐานฯศูนย์
ข้อมูลบุคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ
วารสาร
รายงานงบทดลอง
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งกลุ่ม 8


  หน้าแรก     เป้าประสงค์ (Goal) 

เป้าประสงค์ (Goal)
เป้าประสงค์ (Goal)  

 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม ที่สถานศึกษากำหนด

เป้าประสงค์ที่ 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี มีกระบวนการบริหารและการจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งความสุข และองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้

เป้าประสงค์ที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีและมีสมรรถนะการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานตำแหน่งที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์ที่ 4 บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ที่ 5 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงศักยภาพของ ผู้เรียนแต่ละบุคคล ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา


ผู้อำนวยการ
นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์
.

รองผู้อำนวยการ

นายอำพล จ่าพันธุ์

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นายเจษฏา หะยียามา

Electronic Portfolio
สมุดเยี่ยม
ออนไลน์ทั้งหมด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 110,268

ระบบงานออนไลน์
ระบบงานออนไลน์
แบบสอบถาม
 
specialedutani.ac.th
187/61 หมู่ 6 ถนน ปากน้ำ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Tel : 073-460083   Fax : 073-460240
Email : suksapisedtani@gmail.com suksapisedtani@hotmail.co
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.